Language
Wybierz język
Phone number
Zadzwoń do nas
+48 44 649 06 50
Language
Wybierz język

Park Emerson - klauzula informacyjna

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Park Emerson Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna

z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 176/178, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru  Sądowego pod nr KRS 0000492420, zarejestrowana jako podatnik VAT pod nr NIP 771-24-17-243, REGON 590750758

w imieniu której działa wspólnik uprawniony do samodzielnej reprezentacji, tj. Emerson Spółka z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Belzackiej 176/178, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru  Sądowego pod nr KRS 0000408455 kapitał zakładowy 150.000,- zł., zarejestrowana jako podatnik VAT pod nr NIP 771-28-75-626, REGON 101335314

reprezentowany przez Annę Szaj – Prokurenta

 

e-mail: abi@emerson.pl b)  tel.: +48 661 944 105 IOD: Mariusz Dawid

1.1. Administrator danych przetwarza Pani/Pana następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, oraz pozostałe dane zawarte w sygnaturce podpisu mailowego, w przekazanych wizytówkach, zawartych umowach

1.2. Dane osobowe przetwarzane będą w ramach wykonania umów, prowadzenia korespondencji, udzielania odpowiedzi na  zapytania, przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Emerson Polska Sp. z o.o. Sp.k. , przekazywania informacji handlowych – w zależności od udzielonej zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.3. Podane przez Pana/Panią dane nie będą podlegać profilowaniu.

1.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

1.5.Przewidywane kategorie odbiorców danych: Pracownicy Spółki, klienci Administratora, z którym Administrator zawarł umowę o świadczenie usług (np. dostawcy, przewoźnicy, obsługa prawna) na podstawie umów zawartych z Administratorem

1.6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy pomiędzy Stronami, do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową, do czasu wycofania zgody na przetwarzanie.

1.7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do uzyskania kopii danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych i prawo do przenoszenia danych. Sprzeciw może Pan/Pani zgłosić w dogodny dla siebie sposób, a w szczególności poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail abi@emerson.pl  lub za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość lub listownie na adres siedziby  administratora danych.

1.8Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie albo innego organu nadzorczego posiadającego kompetencję do rozpoznania skargi w dacie jej wniesienia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).