Language
Wybierz język
Phone number
Zadzwoń do nas
+48 44 649 06 50
Language
Wybierz język

Polityka firmy

Polityka Prywatności

Dążąc do spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów zewnętrznych podjęliśmy starania mające na celu ustanowienie, udokumentowanie, utrzymywanie i ciągłe doskonalenie systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji. Organizacja posiada opracowaną i wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Informacji.


Polityka Bezpieczeństwa Informacji jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących przy zbieraniu, przetwarzaniu
i wykorzystywaniu informacji w firmie Emerson Polska Sp. z o.o. S.K. Opracowana i wdrożona Polityka Bezpieczeństwa Informacji ma również na celu zapewnienie ciągłości działania Organizacji oraz zgodności z przepisami prawnymi, zobowiązaniami wynikającymi z ustaw, umów oraz wymaganiami bezpieczeństwa. Organizacja, spełniając powyższe wymagania, chce w ten sposób służyć swoim Klientom oraz innym zainteresowanym stronom.


Emerson Polska Sp. z o.o. S.K. gromadzi dane osób ubiegających się o pracę w Spółce również drogą elektroniczną.

 

Dane te pozyskiwane są z dokumentów (CV, list motywacyjny, itp.) przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres rekrutacja@emerson.pl lub bezpośrednio na skrzynkę Sekretariatu Spółki. Aplikacje opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U z 2002 r. Nr 101 poz. 926
z późn. zm.) biorą udział w procesie rekrutacji prowadzonym przez Direct Communication Sp. z o.o. Każdej osobie, która udostępniła swoje dane Spółce przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych zawartych w ankiecie oraz ich poprawiania. Emerson Polska Sp. z o.o. S.K. nie udostępnia danych osobowych osób ubiegających się o pracę innym podmiotom,
z wyłączeniem uprawnionych na podstawie prawa organów państwowych na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 

Emerson Polska Sp. z o.o. S.K. zastrzega sobie prawo do modyfikacji swojej polityki prywatności.
W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących deklaracji Polityki Prywatności prosimy o kontakt.

Polityka Zrównoważonego Rozwoju

Zarząd Emerson Polska Sp. z o.o. S.K. ma pełną świadomość faktu, iż prowadzenie odpowiedzialnego biznesu to długofalowa inwestycja. Satysfakcja klientów, pracowników i szacunek społeczności lokalnej to dla nas równorzędne cele, nie mniej ważne, niż wysokie zyski. Odpowiedzialny biznes to strategia zarządzania, która pozwala minimalizować ryzyko
i maksymalizować szansę na powodzenie naszej firmy w dłuższym okresie. To także umiejętność prowadzenia przedsiębiorstwa
w taki sposób, aby zwiększyć jego pozytywny wkład w rozwój społeczeństwa i jednocześnie minimalizować negatywne skutki działalności gospodarczej. Odpowiedzialny biznes oznacza także sposób, w jaki na co dzień traktujemy uczestników procesu rynkowego: klientów i partnerów biznesowych, pracowników i całą społeczność lokalną. Rola odpowiedzialnego pracodawcy to dla zarządu Spółki jedno z ambitnych i poważnych zadań realizowanych od początku jej funkcjonowania. Emerson Polska Sp.
z o.o. S.K. terminowo reguluje zobowiązania wobec pracowników, a także zobowiązania publiczno – prawne wobec urzędu skarbowego, ZUS oraz cywilno – prawne wobec kontrahentów. W roku 2002 otrzymaliśmy certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play” potwierdzający rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich sprawdzanych w trakcie trwania programu dziedzinach. Nagrodę otrzymaliśmy jako przedsiębiorstwo, które spełniło wszystkie wymagania regulaminowe, a tym samym:

 • stworzyło swoim pracownikom warunki sprzyjające zarówno efektywnej pracy jak i rozwojowi zawodowemu
 • jest wrażliwe na potrzeby środowiska lokalnego
 • aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach charytatywnych
 • terminowo wywiązuje się z zobowiązań wobec skarbu państwa
 • uczciwie i rzetelnie reklamuje się, jednocześnie nie dyskredytując konkurencji
 • postępuje rzetelnie wobec klientów
 • potrafi usatysfakcjonować jakością oferowanych produktów i usług najbardziej wymagających odbiorców
 • ułożyło sobie współpracę z kontrahentami i nie miało zaległości w regulowaniu wobec nich należności
 • działalność jest przyjazna dla środowiska naturalnego.
Polityka Jakości

Firma Emerson Polska Sp. z o.o. S.K. dba o satysfakcję swoich Klientów. Wytwarzane przez nas produkty i usługi spełniają międzynarodowe standardy jakości, uwzględniając indywidualne potrzeby odbiorców oraz wymogi dynamicznie rozwijającego się rynku. Trzy kluczowe filary polityki jakości w naszej firmie to:

 • ludzie – zespół profesjonalnych pracowników zaangażowanych w wytwarzanie najwyższej jakości wyrobów i świadczenie usług spełniających indywidualne wymagania Klienta
 • technologia i innowacje – stałe inwestycje w rozwój technologiczny i systemy zarządzania, gwarantujące rzetelną realizację zamówień oraz umożliwiające ciągłe wzbogacanie oferty produktowo – usługowej
 • relacje z Klientem – przejrzyste zasady współpracy, indywidualna obsługa zamówień, partnerskie kontakty zapewniające najwyższy poziom zadowolenia i lojalność Klientów Emerson Polska Sp. z o.o. S.K.


Wdrażanie Polityki Jakości oraz dostosowanie się do zasad odpowiedzialnego biznesu pozwala nam osiągać przewagę konkurencyjną, zapewniać stabilność i budować wiodącą pozycję naszej firmy. Każdy z naszych pracowników jest zapoznany
z polityką jakości firmy, dokument jest wywieszony w wielu widocznych miejscach w firmie.

 

Polityka Środowiskowa

Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w obszarze całej prowadzonej działalności zapobieganie zanieczyszczeniom i optymalizowanie oddziaływania na środowisko traktujemy na równi z ciągłym doskonaleniem w zakresie jakości naszych produktów i usług. Będziemy dążyć do zmniejszenia naszego oddziaływania na środowisko naturalne poprzez:

 • ciągłe zmniejszanie naszych oddziaływań na środowisko
 • racjonalne gospodarowanie energią i stosowanie energooszczędnych rozwiązań
 • optymalizację gospodarowania wytworzonymi odpadami
 • podnoszenie świadomości ekologicznej pracowników
 • zaangażowanie w realizację celów środowiskowych pracowników i kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarządzania
 • monitorowanie oddziaływań środowiskowych


Zobowiązujemy się do spełniania wymagań prawnych i innych związanych z naszymi oddziaływaniami na środowisko oraz  propagowania proekologicznych postaw wśród naszych pracowników, dostawców i partnerów biznesowych.
 


                                                 Pytaj o certyfikowane

                                                produkty FSC® w naszej ofercie